Büyük Göç ?
Serkan Ünsal
75

Kendi startup’ından ayrılıp booking’de, iş yatırımdan ayrılıp linkedin’de, bir yazılım firmasından ayrılıp Palantir’de işe başlayan arkadaşlarım var.

Like what you read? Give Burak Kale a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.