Kamilu, bardzo ciekawie piszesz.
Mariusz Łodyga
1

Dziękuję za Twój komentarz Mariuszu :)

Ciężko jednoznacznie wskazać główne przyczyny. Robiąc research przed napisaniem artykułu znalazłem bardzo różne opinie na ten temat.

Nawet w rozmowach z osobami mieszkającymi w Ameryce Południowej dostrzegłem bardzo szeroki wachlarz opinii.

Jeśli chodzi o tezy zawarte w książce dr Jacka Bartosiaka, to zgadzam się w 100%, że rzuca to nowe światło na całą sprawę.

Artykuł pisałem przed zapoznaniem się z jego opinią na kwestie rozwoju gospodarczego USA (podkreślał on m.in. bardzo korzystne umiejscowienie rzek, które przyczyniało się do ograniczenia kosztów transportu).

Gdybym teraz przystępował do pisania, to z pewnością dodałbym kilka nowych spostrzeżeń do artykułu :)

Pozdrawiam :)

Like what you read? Give Kamil Glapinski a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.