Frans filosoferar #2

Idag tog jag och Frans vår sedvanliga upptäcksfärd i närområdet. Vi besteg berg, aktade oss för glas, hittade en mossmatta, flydde eldstormar (det är tydligen säsong för sånt nu) och duckade för flygande bitande löv. Vår skatt (en svart påsklämma) är fortfarande oupptäckt av andra. Efter allt detta pratade vi med myrorna. Med förstoringsglas. När det regnar ute så tittar de på tv. Eller iPad.

Pappa, myror är allmänt kända.

Frans, 3 år.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.