ONET IDC
ONET IDC
Nov 22 · 2 min read

Black Friday 2019 ONET Giảm giá Mạnh Nhất Việt Nam 75%

Đã đến ngày giảm giá mạnh nhất trong năm Black Friday ONET giảm giá mạnh nhất Việt Nam đến 75% .

Black Friday 2019

Thời gian: Từ ngày 22/11/2019 đến 31/11/2019

Khi khách hàng đăng ký thuê gói dịch vụ Hosting Shared, Cloud SSD .

– Giảm ngay 75% khi thuê Hosting/VPS Mã Giảm Giá : SYQ7E001EY

Ngoài Ra Với VPS ONET có hai cấu hình Siêu VIP như sau .

1 : VPS 1 90.000vnđ/tháng.

Cloud Storage SSD 30 GB
RAM DDR4 1GB
CPU V3 1 vCore
Hệ điều hành Linux/Windows
Miễn Phí pleks 18
Network 200mbs

Đăng ký

2 : VPS 2– 250.000vnđ/tháng :

Cloud Storage SSD 100 GB
RAM DDR4 4GB
CPU V3 2 vCore
Hệ điều hành Linux/Windows
Miễn Phí pleks 18
Network 200mbs

Đăng Ký

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG .

– Áp dụng cho thanh toán 06 tháng trở lên đối với Hosting Shared Và VPS các gói CLOUDS1 Tới CloudS6.
– Áp dụng đối với tất cả khách hàng đăng ký tại ONET.VN
– Chương trình áp dụng cho khách hàng mới và đơn hàng mới (khách hàng cũ).
– Chương trình vẫn áp dụng cho cấu hình Option (chi tiết liên hệ kinh doanh).
– Áp dụng đối với tất cả các khách hàng và Đại Lý
– Khuyến Mãi có thể áp dụng cho nhiều hóa đơn, nhiều đơn hàng.

– Áp dụng cho tất cả các gói gia hạn và đăng ký mới .

Onet.VN trân trọng thông báo

    Written by

    ONET IDC

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade