Mục đích làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Mục đích của việc khai nhận di sản thừa kế (Dự phòng cho Gia đình và Người phụ thuộc) là cung cấp thêm tài chính cho những người được hưởng di sản thừa kế.

Trong trường hợp chưa có quy định về tài chính hợp lý, pháp luật về thừa kế cho phép tòa án thay đổi việc phân phối di sản của người đã qua đời cho một số thành viên trong gia đình và người phụ thuộc.

Ngoại trừ người thừa kế hàng thứ nhất hoặc người thừa kế thứ nhất còn sống (người có quyền được hưởng nhiều hơn), bất kỳ người nào khác yêu cầu theo quyền khai nhận di sản thừa kế đều được cung cấp tài chính hợp lý như cần thiết cho việc bảo trì của họ, trong trường hợp bất động sản có thể cung cấp.

Một người thừa kế hoặc người phối ngẫu có quyền được cung cấp tài chính đó một cách hợp lý trong mọi trường hợp, “có hay không là điều khoản đó được yêu cầu cho việc bảo trì của người đó”.

Chúng tôi thường xuyên hành động cho khách hàng muốn mang lại hoặc bảo vệ khách hàng trong việc khai nhận di sản. Chúng tôi cũng rất có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ trong các tình huống mà các bên đồng ý rằng các điều khoản của di chúc cần phải được thay đổi nhưng cần được giúp đỡ trong việc tìm ra các chi tiết. Điều này đặc biệt phổ biến ở những nơi trẻ em tham gia hoặc có những vấn đề liên quan đến các hậu quả về thuế.

Văn phòng luật Nguyễn Trần, các cố vấn pháp luật của chúng tôi đều có kinh nghiệm cần thiết để giúp bạn. http://khainhandisanthuake.vn/mau-van-ban-khai-nhan-di-san-thua-ke-2017

  Luật Nguyễn Trần

  Written by

  Văn phòng luật nổi tiếng Việt Nam. Tham khảo dịch vụ tại: http://khainhandisanthuake.vn/mau-van-ban-khai-nhan-di-san-thua-ke-2017/

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade