سر میز نشسته‌ایم و با یکدیگر گپ می‌زنیم. حال او را جویا می‌شوم از کارهای اخیرش می‌پرسم. در پاسخ می‌گوید که با چند تا از دوستان روی مسئله‌ای علمی کار می‌کنیم تا مقاله آی‌اس‌آی بدهیم. می‌گویم موضوع مقاله چیست، تعلل می‌کند و در نهایت می‌گوید ایده را می‌گویم اما به کسی نگو! به راستی اگر دغدغهٔ رفع مشکلات جامعهٔ بشری را داریم، چه فرقی می‌کند که این خشت را من بلند کنم یا دیگری؟ یا هر دو به کمک یکدیگر؟

Like what you read? Give Milad Khajavi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.