ວິທີການ Post ບົດຄວາມໃນWordPress .

1.ວິທີ Post ບົດຄວາມໃນ WordPress ເຮັດແນວໃດ ?

  • ກ່ອນອື່ນໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ Web browser ແລ້ວພິມໃສ່ URL : localhost /wordpress/wp-admin ກົດ Enter ຈະປະກົດໜ້າຂອງ admin ຂຶ້ນມາໃຫ້ເຮົາ Login ເຂົ້າໄປໃນໜ້າຂອງ admin .
  • ໃຫ້ພິມຊື່ Username ໃສ່
  • ປ້ອນ Password ໃສ່ ແລ້ວກົດໄປທີ່ປຸ່ມ Login.

1.1 ປະກົດໜ້າ admin ຂຶ້ນມາດັ່ງນີ້:

  1. 2 .ໃຫ້ເພີ່ມຫົວຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການ Post ໃສ່ທີ່ Add New Post ສາມາດເພີ່ມຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອ.. ໃສ່ໄດ້ ແລ້ວຂຽນເນື້ອໃນບົດຄວາມໃສ່.
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕາມຮຼບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໃຫ້ເຮົາກັບໄປທີ່ໜ້າ WordPress ຂອງເຮົາໂດຍການພິມ localhost/wordpress/ ກົດ Enter.ກໍ່ຈະໄດ້ Post ໃໝ່ທີ່ເຮົາຂຽນມາສະແດງແລ້ວ.

ທັງໝົດນີ້ເປັນຂັ້ນຕອນການຂຽນບົດຄວາມ Post ໃນ WordPress ສຳເລັດແລ້ວ