Kifayatullah sahab fir Unwaan qayyim karte hai “Jareehin ke aqwal ka jaiza”

is unwan ke tahet bila dalil wa sabab tamam juruhat ko radd karne ki naa kaam koshish ki hai.Inshaallah neeche un tamam Muamal bin ismail par ki gayi juruhat par aitraaz ka jawab denge

14.Imam Abu hatim Razi ki jarh par aitraaz ka jawab:-

Imam Abu hatim razi r.h farmate hai:- “Yeh sacche hai aur kattar sunni hai,zyada galti karne wale mein, inki hadees likhi jaayegi”[Al jarh wa tadeel j8 pg 374].

Kifayatullah sahab kehte hai Imam Abu hatim mutashadideen mein se hai.

Jawab:-Kifayatullah sahab yaha par Imam Abu hatim ki jarh ka radd is buniyad par karne ki koshish…


13.Ibn Muhriz ki Yahya ibn Maeen se Naqal karda jarh par aitraaz ka jawab.

Muamal bin Ismail,ImamYahya ibn Maeen ki nazar mein Sufyan se riwayat karne mein hujjat nahi hai

saath hi woh jab hafize se hadees bayan karte thai toh zyadati karte thai.


11.Imam Bukhari r.h ki jarh par aitraaz ka jawab:-

Imam Mizzi r.h ne kaha: “Imam Bukhari ne kaha yeh munkar al hadees hai”[Tehzeeb al kamal mizzi j29 pg 178]

Kuch Shubhat jo is jarh par hote hai hum unhe iktasar ke saath phele zikr kar dete hai.

1. Imam Mizzi r.h se jarh naqal karne mein galt hui hai,Imam Bukhari r.h ne Muamal bin saaed ko munkar al hadees kaha tha lekin Imam Mizzi ne galti se Muamal bin ismail ko munkar al hadees keh diya kyuki dono logo ka tarjuma ek hi saffe par mawjood hai.

2. Imam Bukhari r.h ne agar Muamal bin ismail par Munkar al…


10.Hafiz ibn hajr r.h ki jarh par aitraaz ka jawab:

Hafiz ibn hajr r.h [854.H] n kaha :- Suduq Siyul Hifz “Aap sache hai, Bure hafize wale thai.”[Taqreb ut Tehzeeb raqam:7029].

Kifayatullah sahab is jarh ka jawab dete hue kehte hai “Arz hai ki hafiz ibn hajr r.h ke nazdeek is sigah se tazaef murad nahi hoti hai balke inke nazdeek aisa rawi hasan ul hadees hota hai dekhiye [Yazeed bin Mawiya par ilzamat ka tehqiqi jaiza pg 673–674]”

Jawab:- Qareen hum phele aise rawi ka haal khud hafiz ibn hajr r.h ke nazdeek dekhlete hai jinke talluq se Hafiz…


8.Imam Zahabi ki Muamal bin ismail par jarh ka aitraaz ka jawab

Imam Zahabi r.h ne kaha:- Yeh Hafiz hai,Alim hai aur Galti karte thai.[Meezan al aiteddal j4 pg 229]

Kifayatullah sahab is jarh ka jawab dete hue kehte hai “Arz hai ki yeh bahot mamuli jarh hai, is mein sirf kabhi kabhar galti karne ki baat hai”

Jawab:- Arz hai Imam Zahabi r.h ne Muamal bin ismail par Yukhti ki jarh ki hai iska tarjuma hota hai ki “galti karta tha” yahan kabhi kabar kisi bhi lafz ka tarjuma nahi hota hai jisse kifayatullah sahab ne kiya hai.Imam Zahabi r.h ki ibarat mein kahi par bhi yeh nahi likha hua hai…


Hazrat ibn abbas r.d ki 3 deen qurbani ki hadees sahih sanad se sabit hai aur ummat ki ek bade hisse ka ispar amal sadiyo se chala aaraha hai. Lekin kuch waqt phele Ahle hades jamaat se taluq rakhne wale Alim Mufti Kifayatullah sanabali ki “Ayaam e qurbani aur Sahaba” padne ka mauqa mila jisme unhone is mutadid Sahab r.d se manqool 3 deen qurbani ki hadees ka radd kiya hai aur yeh sabit karne ki koshish ki Sahab r.d se sirf 4 deen qurbani hi sabit hai siwaye Hazrat ibn umar r.d ke. Issi kitab ke safa no 19…


3.Imam Abu dawood r.h ki jarh par aitraaz ka jawab:-

Imam Abu dawood se Ajurri ne naqal karte hue kaha ki “Mein ne Abu adwood se Muamal ke baare mein pucha toh unhe is rawi ke azmat shaan ko bayan kiya lekin yeh baaz cheezo mein galtiya karte thai”[Sawalat Abu ubaidullah al ajurri lil Imam abu dawood sajistani raqam 1446]

Kifayatullah sahab kehte hai is jarh ke talluq se “Arz hai ki Imam Abu dawood ne bhi inhe baaz cheezo mein galti karne karne wala kaha hai,Yaani inki galtiya Imam Abu dawood r. …


Radd aala risala Isbat al dalil Tauseeq Muamal bin Ismail.

Gair muqallid Alim Kifayatullah Sanabali ne Muamal bin ismail ki tauseeq sabit karne ke liye ek risala likha “Isbat al Dalil tauseeq Muamal bin Ismail” jisme Muamal bi ismail ko Siqah aur Suduq Sabit kane ki naa kaam koshish ki.Hum is risala mein pesh ki gayi tauseeqat aur Muamal bin ismail par ki gayi juruhaat ka tehqiqi jaayeza inshaallah is risale mein leyenge.

Kifayatullah sahab unwaan qayim karte hai “Darj e zail aqwal se tazaef sabit nahi hoti” aur is unwan ke tahet Imam Yahya ibn Maeen,Imam Ahmad bin hanbal,Imam…


Muamal bin ismail ki munfaridyat

Yaha hum inshallah un hadeeso ko naqal karne ki kosish karenge jo hazrat wail bin hujr r.d se sabit hai aur inme haath bandhne ka zikr bhi mawjood hai bagair “Ala Sadr” ki zyadati ke.isse wazeh hijayega ki Muamal bin ismail is zyadati ko naqal karne mein munfarid hai aur “Ala Sadr” ki zyadati gair mehfooz hai.balke Shaaz wa munkar hai

Wail bin hujr:

1.Alqama bin wail r.h[Sahih Muslim,401]

2. Kulaib bin shihab r.h[Sunan Nisa’I Hadith no 889].

In dono hazrat se sahih sanad se hadees sabit hai jinme “Ala Sadr” ki munkar o shaaz…


Muamal bin isamil Salafi aur arab ulama ki nazar mein

1.Shaikh Nasiruudin Albani r.h:- والمؤمل هذا ضعيف لسوء حفظه

Aur muamal zaef hai buraye hafize ki wajah se[Silsila Ahadees e zaefa j3 pg 227].aur bhi kayi maqamat par sahikh Nasiruddin albani r.h ne Muamal bin ismal ne jarh ki hai.

2. Shaikh Muqbil ibn hadi al wadi:Muamal bin ismal yeh zaef hai.[Al ahadees muallah j1 pg 250]

Ahle Sunnat Wal JAmaat

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store