Kifayatullah sahab fir Unwaan qayyim karte hai “Jareehin ke aqwal ka jaiza”

is unwan ke tahet bila dalil wa sabab tamam juruhat ko radd karne ki naa kaam koshish ki hai.Inshaallah neeche un tamam Muamal bin ismail par ki gayi juruhat par aitraaz ka jawab denge

14.Imam Abu hatim Razi ki jarh par aitraaz ka jawab:-

Imam Abu hatim razi r.h farmate hai:- “Yeh sacche hai aur kattar sunni hai,zyada galti karne wale mein, inki hadees likhi jaayegi”[Al jarh wa tadeel j8 pg 374].

Image for post
Image for post

Kifayatullah sahab kehte hai Imam Abu hatim mutashadideen mein se hai.

Jawab:-Kifayatullah sahab yaha par Imam Abu hatim ki jarh ka radd is buniyad par karne ki koshish ki hai ki imam Abu hatim r.h mutashadid hai jarh karne mein.is baat se hum bhi mutaffiq hai Imam Abu hatim razi r.h mutashadideen mein se hai.Lekin gair muqallid ke usul ke muttabiq Muamal bin ismail par Imam Abu hatim razi r.h ki jarh ko radd nahi kiya jaa sakta mahez unke mutashadid hone ki wajah jisme woh munfarid bhi nahi hai balki unke saath Aimma jarh wa tadeel ki ek jamaat hai jisne Muamal bin ismail par jarh mufassar kar rakhi hai.jiski tafseel age aa rahi hai.isse phele hum gairmuqallidin ki ghar ke usul par ek nazar daalte hai jisse wazeh hojayega ki Imam abu hatim ki jarh qubool ki jaayegi Mutashadid hone bawjood. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store