دفاتر خدمات الکترونیک شهر توسط شورای شهر تهران و به منظور ارائه خدمات به شهروندان ، تسریع در انجام مراحل کارهای اداری — خدماتی، جلوگیری از جابجایی های بی مورد درون شهری، زمینه سازی برای ارائه خدمات غیر حضوری در راستای تحقق شهر و دولت الکترونیک ایجاد گردیده است.

دفاتر خدمات الکترونیک شهر جهت تحقق اهداف زیر تشکیل گردیده است:

۱- تسریع و تسهیل در امور اجرایی : کاهش مراحل بی مورد و وقت گیر اداری

۲- کاهش تصدی گری و تحقق شهر و دولت الکترونیک : خدمات الکترونیکی شهرداری ، که از طریق کارگزاران به مشتریان عرضه می شود .

۳- تامین رضایت شهروندان ، ارائه خدمات به موقع و کیفی به شهروندان و سهیم کردن آنان در تصمیم گیری های عمومی موجب افزایش رضایت آنان خواهد شد.

۴- افزایش بهره وری : ارائه خدمات موثر و کارآمد ، کارایی بیشتر سازمان های
 اداری ، کاهش هزینه ها و زمان لازم موجب افزایش بهره وری خواهد شد.

۵- وحدت رویه و شفاف سازی : شفافیت امور ، دسترسی آسان به اطلاعات و امکان نظارت و ارزیابی دقیقتر از مراحل و خدمات ارائه گردیده باعث کاهش فساد اداری می شود.

۶- حذف فعالیتهای موازی واحدهای اجرایی و تصمیم گیری سریع مبتنی بر اطلاعات

۷- اثرات مثبت زیست محیطی : با عدک نیاز به استفاده از نسخه کاغذی پرونده ها ، مدارک ، کتب و غیره و استفاده از نسخه الکترونیک بجای آنها ، از میزان مصرف کاغذ کاسته شده و در نتیجه جنگل ها و منابع طبیعی آسیب کمتری می بینند .

۸- اشتغال و کار آفرینی : برای تحقق دولت الکترونیکی توسعه زیرساخت ها بسیار الزامی است، و در این راستا بهره گیری از منابع انسانی ماهر و متخصص لازم می باشد.

۹- ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه بخش خصوصی و استفاده از مشارکت مردم در قالب سرمایه گذاری های بخش خصوصی و محمدود نمودن بخش دولتی در راستای تحقق بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی