کمیته راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر به منظور ایجاد هماهنگی ، هدایت و نظارت بر فعالیت های دفاتر خدمات شهری شکیل گردیده است.

شرح وظایف کمیته راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهری:

۱- بررسی و تصویب قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با چگونگی فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر.

۲- تصویب موافقت اصولی جهت تاسیس دفاتر و صدور پروانه بهره برداری جهت متقاضیان به پیشنهاد مؤسسهٔ فناوران شهر و اعلام به مؤسسهٔ فناوران شهر جهت صدور مجوز.

۳- بررسی گزارشهای واصله از طریق مؤسسهٔ فناوران شهر در رابطه با هر یک از دفاتر و اتخاذ تصمیم در مورد تمدید یا لغو موافقت اصولی و پروانه بهره برداری آنان و ابلاغ آن به مؤسسه جهت اقدامات بعدی۔

۴- رسیدگی به گزارشات واصله از طریق مؤسسه فناوران شهر در رابطه با شکایات ارباب رجوع و اتخاذ تصمیم مناسب.

۵- نظارت بر نحوه عملکرد مؤسسه فناوران شهر و اتخاذ تصمیمات مقتضی در رابطه با ارتقای سطح

خدمات.

۶- تعامل با شهرداران مناطق و واحدهای ذیربط در شهرداری تهران یا سایر سازمان های و نهادها به منظور ارائه خدمات مناسبتر به طور مستقیم ، از طریق دبیرخانه و یا مؤسسه فناوران شهر.

۷- نظارت بر چگونگی فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک از طریق مؤسسه فناوران شهر و ارائه گزارش به شهرداری تهران در دوره های سه ماهه.

شرح وظایف دبیرخانه کمیته راهبری :

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران علاوه بر سمت دبیری کمیته راهبری و انجام وظایف دبیرخانه ای در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر تهران وظایف ذیل را نیز در رابطه با این آیین نامه بر عهده خواهد داشت:

۱- انجام بازرسی های مستمر و دوره ای از نحوه فعالیت دفاتر و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها با همکاری مؤسسه فناوران، و سایر واحدهای ستادی و اجرایی شهرداری تهران جهت ضرورت براساسی دستورالعمل بازرسی که به تصویب کمیته راهبری می رسد.

۲- ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک به روش های مقتضی از جمله نظرسنجی از ارباب رجوع.

https://khanenama.com/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/