Khoan khảo sát địa chất công trình is việc đầu tiên must be as to be xin phép xây dựng. Các công trình you want thi công, đặc biệt is all công trình like nhà chung cư, trường học, nhà cao tầng, bệnh viện, nhà xưởng sản xuất, khu du lịch nghĩ dưỡng hay all khu du lịch sinh thái ...

Quy trình khoan khảo sát địa chất công trình

Quy trình khoan khảo sát địa chất is giai đoạn cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng. Cho be việc triển khai must Tuân theo all quy tắc nhất định, unable làm missing Sot or sai trái vì a copy phân tích địa chất sai be destroy entire công trình and dangerous rather than cả mạng sống of con người. Trọng thời qua tại gian Việt Nam all công trình bị biến dạng, sup lún ngay trong thời gian đầu thi công occurred no less, làm ảnh hưởng and Tôn nặng nề by a số công ty was phân tích sai or bỏ qua giai đoạn khảo sát địa chất.

Các bước tiến hành khoan khảo sát địa chất công trình

Như vậy to ensure been a copy báo cáo kết quả phân tích địa chất chính xác bắt buộc not missing one of the following bước:

  • Before bắt đầu khoan khảo sát địa chất, công ty would liên hệ as chủ đầu tư to getting the following information dự án like địa điểm, cấu trúc dự án, quy mô, ...
  • After công ty tiếp nhận those thông tin sẽ xác định vị trí and depth to progress khoan khảo sát.
  • Tiến hành khoan to retrieve mẫu về phân tích all chỉ số địa chất cần thiết.
  • Tiến hành phân tích mẫu đất have get, đúng tiêu chí and đạt yêu cầu.
  • After the analysis thì lập báo cáo kèm theo giải pháp for đề xuất cho chủ đầu tư.
  • Cuối cùng is bàn giao lại số liệu phân tích cho bộ phận thiết kế công trình of chủ đầu tư and cùng nhau triển khai designed to xây dựng nền móng đạt tiêu chuẩn.

Also nói that quy trình khảo sát địa chất công trình is điểm tựa, is nền móng vững chắc to decide to sự thành bại of an dự án xây dựng. Because itself cung cấp those chỉ số kỹ thuật to setup be chất lượng of an công trình. Chính vì lý làm which you hãy ensure not found are one công ty dịch vụ khoan địa chất uy tín and has chất lượng tốt, chịu mọi trách nhiệm if cung cấp sai số liệu phân tích if any thiệt hại would not làm chính chủ đầu tư gánh lấy.

Liên hệ kỹ sư Hiếu to be tư vấn miễn phí and nhận báo giá khoan khảo sát địa chất công trình

Hotline: 0936.407.483

Like what you read? Give khaosatdiachatvn a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.