برنامه م شلوغ شده

دیروز رفتم که متی رو ببینم، دویست کیلومتر تقریبا باید میرفتم تا برم برا آخرین بار ببینمش. شنبه با رضا میرن آمریکا و میخواستم یه نقاشی برای یادگاری بهشون بدم. متی نقاشی رو دید. متی گریه کرد.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated خارو’s story.