اولویت سرمایه گذاری و خرید زمین در شهرک خاوران تبریز

khavarantown
Dec 26, 2019 · 3 min read

سلام دوستان عزیز

شهرک خاوران تبریز چند سالی است ذهن سرمایه گذاران مختلف را به خود را مشغول کرده است

بنده کارشناس آفتاب شهر خاوران هستم ، در طول چند سال اخیر طی تماس های مختلفی که داشتم به این نتیجه رسیده ام که اکثر خریداران و سرمایه گذاران در شهرک خاوران تبریز بیشتر از جنبه سرمایه گذاری محض در بخش املاک ، تمایل به آگاهی از اولویت سرمایه گذاری و خرید زمین در شهرک خاوران تبریز دارند

سرمایه گذاری و خرید از شهرک خاوران تبریز با بررسی میزان ساخت و ساز ها در این منطقه

بررسی بخش های مختلف خاوران و آذران برای سرمایه گذاری

برای رسیدن به پاسخ پرسش بالا باید اطلاعات کاملی از شهرک خاوران تبریز ، قطعات مختلف خاوران ، موقعیت های مختلف قطعات ، کاربری های آنها ، میزان عرضه و تقاضا در زمان های مختلف ،بررسی شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی و … ، سیاست های مختلف شهرداری منطقه 9 تبریز و … داشته باشیم

ما ابتدا به بررسی کلی شهرک خاوران تبریز می پردازیم سپس به سیاست های شهرداری خاوران و برنامه ها و پروژه های مورد نظر شهرداری منطقه 9 تبریز می پردازیم و دلایل تاکید بر سرمایه گذاری و خرید زمین در شهرک خاوران تبریز را برایتان روشن می نمائیم

قبل از هر چیز باید از تنوع خرید ملک و زمین در شهرک خاوران آگاه باشید ، به صورت کلی میتوان چنین بیان نمود

کاربرهای قطعات مختلف در شهرک خاوران و اذران
کاربرهای قطعات مختلف در شهرک خاوران و اذران
تنوع ملکی در شهرک خاوران
 1. امتیاز و قرارداد فاز یک خاوران تبریز
 2. امتیاز فاز 2 خاوران
 3. قراردادهای تبلیغات اسلامی محله یک و محله 2 آذران تبریز
 4. قراردادهای تعاونی مسکن فرهنگیان آذران
 5. قراردادهای موتوژن
 6. سهم از قطعات تفکیکی شهرک خاوران
 7. قطعه تفکیکی کامل از خاوران و اذران

البته در مورد سهم و قطعه تفکیکی شهرک خاوران باید موارد زیر را مدنظر قراردهید

 1. نوع کاربری قطعه مورد نظر
 2. متراژ سهم و قطعه مورد نظر
 3. موقعیت ملک در نقشه و موقعیت زمین
 4. میزان ساخت و ساز در نزدیکی قطعه
 5. وجود انشعابات مختلف در نزدیکی قطعه و وجود سکونت

منبع : وب سایت رسمی شهرک خاوران


دستیابی به بهترین خرید و سرمایه گذاری در شهرک خاوران و آذران

با توجه به اینکه خاوران شهرکی تازه تاسیس می باشد ، در هر برهه زمانی سرمایه گذاری در بخشی از خاوران و کاربری خاصی می تواند نسبت به سایر موارد ملکی خاوران ، زودبازده تر و پرسودتر باشد

بررسی اولیه خاوران روی قطعات و مناطقی که آماده سازی شده اند و قطعاتی که هنوز آماده سازی نشده اند و هم چنین بخش هائی از خاوران و اذران که هنوز تفکیک نیز نشده اند می تواند در یافتن پاسخ به ما کمک نماید

بررسی نقشه هوایی قطعات شهرک خاوران (مناطق آماده سازی شده و نشده این منطقه از تبریز)

جهت سرمایه گذاری در خاوران تبریز به زمان موجود و وضعیت شهرک در زمان موجود توجه ویژه باید نمود

 1. شهرک تازه تفکیک شده و طرح تفصیلی آن اخیرا تصویب شده است
 2. شهرک از نظر ساخت و ساز ،بسیار چشم گیر می باشد
 3. شهرک از نظر سکونت و تردد جمعیت بسیار چشم گیر می باشد

بدلیل اینکه عبور از هر مرحله و ورود به مرحله بعد احتمالا دو سه سالی (حداقل) طول بکشد لذا با نقد صحیح و سرمایه گذاری درست میتوان به سود بالایی در زمان کمتر رسید

البته در زمان سرمایه گذاری ، ذهنیت و برداشت سرمایه گذار از سرمایه گذاری نیز حائز اهمیت می باشد

 1. برخی قصد سکونت سریع دارند
 2. برخی قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارند
 3. برخی خواهان سرمایه گذاری در منطقه ای دارند که سریع به سود بالا برسند
سرمایه گذاری در خاوران و اذران
سرمایه گذاری در خاوران و اذران
املاک مختلف خاوران و سرمایه گذاری در شهرک آذران و خاوران تبریز

ادامه مقاله نقد و بررسی قطعات و کاربری های شهرک خاوران تبریز را در مقاله زیر از وب سایت رسمی شهرک خاوران مطالعه بفرمائید

آدرس وب سایت جامع خاوران تبریز

khavarantown

Written by

سرمایه گذاری در شهرک خاوران تبریز ، اطلاع از قیمت زمین در خاوران ، امتیاز فاز 2 شهرک خاوران تبریز ، مشاورین املاک آفتاب شهر خاوران https://tabriz-khavaran.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade