Khein Diestro
Nov 12, 2018 · 3 min read

PARAAN KUNG PAANO MAPANATILING MALUSOG ANG KATAWAN

Batay sa survey, itinuturing ng halos dalawa sa bawat tatlong Pilipino (63 porsiyento) ang kalusugan nila bilang pangunahing pangangailangan. Kasama ito sa iba pang pansariling isyu gaya ng pagkakaroon ng matatag na hanapbuhay (44%), edukasyon (41%) at sapat na pagkain araw-araw (41%).

Nabatid din sa mga pag-aaral ng Pulse Asia at Social Weather Stations (SWS) na bagamat matatag ang ekonomiya at bumababa ang antas ng kahirapan at gutom, 41% pa rin ng ating mga mamamayan ang nag-aalala sa kakainin araw-araw.Nauunawaan ko ang damdaming ito dahil bata pa ako ay nakita ko na ang hirap na dulot ng kawalang-katiyakan kung may sapat na pagkain sa hapag.

Kung minsan, ang aming malaking pamilya ay naiibsan ang gutom sa pagkain ng kanin at Purico, isang kilalang tatak ng mantika, na inihahalo namin sa kanin at kaunting asin

Walang tao ang gustong magkasakit. Hindi lang ito abala, magastos pa. Masama na ang pakiramdam mo, baka hindi ka pa makapasok sa eskuwela o trabaho, makapaghanapbuhay, o hindi mo maasikaso ang iyong pamilya.Upang maging malusog ang ating katawan kailangan natin ng disiplina.May mga tips upang mapanatili maging malusog ang katawan
-MAGING MALINIS
Mga gamit para sa paglilinis ng katawan
Ayon sa Mayo Clinic, ang paghuhugas ng kamay ang “isa sa pinakamainam na paraan para maiwasan ang sakit at ang pagkalat nito.” Napakadaling mahawa ng sipon o trangkaso kapag malinis ang isa, maiiwasan din ang pagkalat ng mas malulubhang sakit, gaya ng pulmonya at mga sakit na nauugnay sa diarrhea, na taon-taon ay pumapatay ng mahigit dalawang milyong bata na wala pang limang taóng gulang. Maging ang pagkalat ng nakamamatay na Ebola ay puwedeng mapigilan kung uugaliin ang paghuhugas ng kamay.

May mga panahon na mas kailangang maghugas ng kamay para maprotektahan ang kalusugan mo at ng ibang tao. Dapat kang maghugas ng kamay.

-GUMAMIT NG MALINIS NA TUBIG
isa sa pinaka importante ang paggamit ng malinis ng tubig upang maiwasan ang iba’t ibang sakit.dahil hindi natin alam kung saan nanggagaling ang tubig na ating ginagamit.

-MAG-INGAT SA KINAKAIN
Iba’t ibang masustansiyang pagkain
Para maging malusog, napakahalaga ang tamang nutrisyon, at para sa tamang nutrisyon, kailangan ang masustansiya at balanseng pagkain.

- MAG-EHERSISYO
Anuman ang iyong edad, kailangan mo ng regular na ehersisyo para sa magandang pangangatawan. Marami ngayon ang walang sapat na ehersisyo

MAGKAROON NG SAPAT NA TULOG
Tahimik at nakakarelaks na kuwarto
Iba-iba ang haba ng tulog na kailangan ng bawat tao. Karamihan ng bagong-silang na sanggol ay natutulog nang 16 hanggang 18 oras araw-araw; ang mga batang edad 1-3 ay natutulog nang mga 14 na oras, at ang mga edad 3-4 naman, mga 11 o 12 oras. Karaniwan na, ang mga batang pumapasok sa eskuwela ay nangangailangan ng di-bababa sa 10 oras.

Ang isang malusog na katawan ay hindi lamang tumutulong sa isang mas aktibo, produktibo at kasiya-siya na buhay, ngunit maaari ring magdagdag ng mga taon sa iyong buhay Kapag kumain ka ng tama, hindi ka lang nadarama at mas maraming enerhiya, ngunit nagbibigay din sa iyong katawan ng mga mahahalagang sustansya sa panahon ngayon ay marami na ang laganap na mga sakit.ngunit mabilis ito maiwas kung sinusunod natin ang 5 tips para maging malusog ang ating katawan.Napaka importante ng pagkain sa buhay ng tao at sa ating kalusugan. Malaking bagay ang wastong pagkain sa ating kalusugan. Hindi importanteng kumain tayo ng mamahaling pagkain lalo na iyong mga imported, ang mahalaga ay mga pagkaing nagtataglay ng tamang nutrients. Tulad ng green leafy vegetables, sariwang prutas at pag-inom ng gatas at tubig at ang pageehersisyo para maiwasan ang pagkakasakit.

Ang pagkain ng wasto ay ang ating pundasyon para sa malusog na pangangatawan. Ang hindi tamang pagkain ay nagdudulot ng pagkahina nang ating immune system. Ang masusustansyang pagkain ang pinanggagalingan ng ating malakas na pangangatawan. Ito ay kaylangan upang makaya ng ating katawan ang mga bagay bagay na tapat isagawa, at mapanatili ang tamang timbang ng ating katawan.ngunit hindi lahat ng tao ay sinusunod ang mga tips na ito.https://medium.com/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store