Xu hướng kiến trúc xanh cơ hội và thách thức của kiến trúc Việt Nam

Nhưng khó khăn cản trở lớn nhất hiện nay, đó chính là thị trường vật liệu thân thiện với môi trường. còn ít phát triển và vật liệu thân thiện với môi trường thường có giá thành ban đầu khá cao. Nó đòi hỏi đầu tư lớn và công nghệ phức tạp để đáp ứng được một số yêu cầu đặc biệt.

Vì vậy, việc đề ra một hệ thống các tiêu chuẩn hướng dẫn quy định vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường là một điều cấp bách mà cả xã hội đang đòi hỏi để tạo lập một môi trường sống phát triển bền vững.

Để làm được điều này, chúng ta cần xây dựng một chương trình hay một chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, bắt đầu từ những vật liệu xây dựng thông dụng như vật liệu bao che cách nhiệt, kính cửa sổ, kính sử dụng ở mặt đứng toà nhà đảm bảo khả năng điều tiết năng lượng mặt trời, cách nhiệt, cách âm, an toàn và thân thiện với môi trường. Chỉ khi chính sách được khai thông thì những ách tắc trong việc triển khai vật liệu thân thiện với môi trường mới được giải toả.

Đây là vấn đề liên quan đến sự phát triển bền vững của quốc gia nên những quy chuẩn, tiêu chuẩn vật liệu mới càng được ban hành sớm chừng nào, lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia càng lớn chừng đó.

Xem thêm thông tin: Mẫu biệt thự hiện đại

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.