Nên dùng Whey hay Mass để tăng cân tăng cơ cho người gầy nhanh?

Xin chào anh em! Dạo gần chuyên mục thể hình của Khỏe Đẹp nhận khá nhiều câu hỏi tập thể hình nên dùng Whey hay Mass tăng cân tăng cơ dành cho người gầy. Nhận thấy khá nhiều anh em vẫn chưa hiểu rõ công dụng của 2 nhóm sản phẩm này nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem liệu nên dùng Whey Protein hay Mass tăng cân tăng cơ là hợp lý nhất nhé. Qua trao đổi với nhiều anh em, cũng như dạo qua khá nhiều nhóm facebook tập gym, không ít người rao bán Mass và Whey cũng không hiểu rõ về 2 loại sản phẩm này; từ đó, dẫn tới việc tư vấn không chính xác theo đúng nhu cầu của khách hàng.
Nguồn: http://www.khoedep.vn/nen-dung-whey-hay-mass-tang-can-tang-co/

Like what you read? Give Khỏe Đẹp a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.