Superset là gì? Kỹ thuật tăng cơ bắp nhanh nhất cho người tập gym

Superset là gì? Superset là kỹ thuật tập tạ nâng cao giúp cơ bắp phát triển tối đa. Thường là có 2 bài tập liên tiếp nhau trong 1 hiệp, không nghỉ. Bài tập có thể liên quan hoặc không liên quan tới cùng 1 nhóm cơ, tùy vào mục tiêu tập luyện là được. […]

The post Superset là gì? Kỹ thuật tăng cơ bắp nhanh nhất cho người tập gym appeared first on Khỏe Đẹp.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.