Энэ л амьдралын эхлэл, эцэс төгсгөлгүй үргэлжлэл, энх цагийн дурьдатгал…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Хуна(miraculum)’s story.