Niềm tin vào lực lượng công an phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Bài viết này được đóng góp bởi bạn @Nguyễn Phương Mạnh, một cộng tác viên của Abivin. Đây là bài đầu tiên trong loạt bài viết về những phân tích dữ liệu trong thực tế tại blog @Data Science in Vietnam

— — — — — — — — — — — — — — -

Tóm tắt: Phân tích dữ liệu cho thấy niềm tin của người dân vào lực lượng công an phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tình trạng nhập cư, tình trạng khu vực sống…. Những thông tin này rất hữu ích đối với nhà quản lý lực lượng công an và an ninh xã hội.

Lực lượng công an đóng vai trò giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, ngăn chặn tội phạm. Nhiệm vụ của lực lượng này yêu cầu các chiến sĩ cần được người dân tin tưởng. Nếu niềm tin của người dân vào lực lượng này bị giảm đi, họ có thể không cung cấp các thông tin cần thiết, hoặc không hợp tác trong các hoạt động bảo vệ khu vực, ảnh hưởng tới công việc của công an. Đây là một trong những lí do khiến chính phủ các nước phát triển như Mỹ, Anh, Nhật… chú trọng đến cải thiện thái độ của người dân đối với cảnh sát. Họ thực hiện nhiều cuộc khảo sát trên quy mô lớn nhằm tìm ra niềm tin của người dân phụ thuộc vào các yếu tố nào, từ đó có những điều chỉnh phù hợp về chính sách.

Một trong những cuộc khảo sát đáng chú ý nhất là Crime Survey for England and Wales (CSEW), được thực hiện hàng năm từ năm 1981. Trong cuộc khảo sát, khoảng 40.000 người ở Anh và Wales được phỏng vấn trực tiếp về những vấn đề như góc nhìn về tình hình tội phạm ở Anh, thái độ của họ với công an, tòa án, nhà tù…. Dữ liệu từ các cuộc khảo sát được tổng hợp và công khai bởi Office for National Statistics của Anh, cho phép các sinh viên và nhà nghiên cứu nước này có thể tải về và phân tích. Bài viết này sử dụng dữ liệu từ đợt khảo sát diễn ra vào năm 2010–2011 (British Crime Survey 2010–2011, tên cũ của CSEW) nhằm chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng tới niềm tin của dân Anh vào công an.

Trong nghiên cứu này, biến mô tả niềm tin của người dân vào cảnh sát có 5 điểm từ 1- 5, với 1 điểm ứng với niềm tin thấp nhất, 5 điểm ứng với niềm tin cao nhất. Biến này được sử dụng làm biến phụ thuộc khi thực hiện phân tích hồi quy nhằm tìm ra mối liên hệ giữa các biến độc lập và niềm tin của người dân. Các biến độc lập bao gồm các đặc tính về người trả lời như tuổi tác, giới tính, thu nhập của hộ, tình trạng hôn nhân, chủng tộc, tình trạng nhập cư, mức độ thiếu thốn của khu vực đang sống…. Do biến phụ thuộc là biến có số giá trị giới hạn và các giá trị được sắp xếp theo thứ tự, phương pháp hồi quy phù hợp là hồi quy logistic với biến phụ thuộc có thứ tự (ordered logistic regression).

Biểu đồ về mức tin tưởng của người dân Anh vào lực lượng công an (Kết quả cho thấy đa phần người dân chọn mức 4 — độ tin tưởng tương đối cao)

Nguồn: British Crime Survey, đợt 2010–2011

Kết quả phân tích cho thấy, thái độ của người dân đối với công an phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính, học vấn, thu nhập, tình trạng nhập cư, chủng tộc, cũng như tình trạng thiếu thốn của khu vực. Một số điểm chính (được minh họa bởi sự thay đổi về xác suất người trả lời chọn mức tin tưởng cao nhất):

  • Người dân có xu hướng giảm lòng tin khi tuổi tác tăng từ 20 đến khoảng 40 tuổi, sau đó lòng tin với cảnh sát lại tăng lên (xác suất người 20 tuổi chọn mức tin tưởng cao nhất là 17.08%, người 40 tuổi là 15.20%, 60 tuổi là 16.39%, các yếu tố khác không đổi).
  • Nữ giới thường có thái độ với công an tích cực hơn nam giới (xác suất phụ nữ chọn mức tin tưởng 5 là 17.61%, nam là 15.76%, các yếu tố khác không đổi).
  • Người có học vấn và thu nhập ở mức trung bình thấp có lòng tin thấp nhất, trong khi những người không có học vấn, thu nhập, hoặc người có học vấn và thu nhập cao lại có thái độ tích cực hơn (xác suất người trong hộ gia đình có thu nhập dưới 10.000£/năm và không có học vấn có xác suất chọn mức 5 là 18.53%, với người có O-level/GCSE và có hộ gia đình thu nhập 20.000–30.000£/năm là 15.3%, và với người có học vấn và thu nhập cao nhất là 18.27%, các yếu tố khác không đổi).
  • Người dân chủng tộc da đen và người lai có lòng tin với công an thấp hơn so với người da trắng và da vàng (người da đen có xác suất chọn mức tin tưởng cao nhất là 12.22%, với người da màu là 12.13%, người da trắng là 16.95%, các yếu tố khác không đổi).
  • Người nhập cư có thái độ tích cực hơn với cảnh sát so với người bản địa (một điểm đặc biệt, khi nước Anh vẫn nổi tiếng với chính sách siết chặt hoạt động nhập cư) (người bản địa có xác suất chọn mức tin tưởng 5 là 14.90%, còn với người nhập cư là 30.33%, các yếu tố khác không đổi).
  • Khu vực cũng có khả năng ảnh hưởng tới thái độ của người dân với công an. Trong hai người giống nhau về background, người ở khu vực thiếu thốn nhất có xác suất chọn mức tin tưởng 5 là 13.52%, còn người ở khu vực ít thiếu thốn nhất là 18.75%. Khu vực thiếu thốn được hiểu là khu vực có nhiều người nghèo, thất nghiệp, thiệt thòi về giáo dục…

(Số liệu cụ thể về thay đổi xác suất chọn các phương án mức độ tin tưởng có thể tải tại đây).

Thông tin về ảnh hưởng của các yếu tố con người, môi trường đối với thái độ của người dân với công an là rất quan trọng với các nhà quản lý. Từ các thông tin này, họ có thể tập trung nghiên cứu các đối tượng có niềm tin thấp như nhóm người da màu, thu nhập trung bình thấp, sống ở khu vực thiếu thốn nhằm tìm ra lý do cụ thể cho thái độ của họ. Từ đó, nhà quản lý có thể triển khai các hoạt động nhằm cải thiện niềm tin vào lực lượng công an (như tuyền truyền, tổ chức hoạt động giao lưu với dân địa phương) một cách hiệu quả và tiết kiệm. Những thông tin này cũng bổ sung vào hiểu biết của chúng ta về xã hội: trên thực tế, những người nhập cư, hay những người có thu nhập rất thấp, không có học vấn lại có niềm tin khá cao vào lực lượng công an, trái ngược với các giả thuyết cho rằng họ — nhóm người bị đè nén trong xã hội — sẽ có những biểu hiện tiêu cực hơn các nhóm người khác. Điều này là một chủ đề hay cho các nghiên cứu về xã hội học trong tương lai.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.