Đơn vị Mesh là gì? Cách tính Mesh như nào cho chuẩn?

Trần Trung Kiên
Apr 21 · 5 min read

Để trả lời câu hỏi “Đơn vị Mesh là gì?” tôi sẽ thực hiện tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo hoặc Bing. Có đến vài triệu kết quả tìm kiếm và tôi sẽ lọc số liệu để đưa vào nội dung bài viết này.

Nội dung trong bài viết có sử dụng số liệu của Chợ Lưới tại ĐÂY và Dũng Lưới tại ĐÂY. Bởi tôi thấy hai trang này đưa ra kiến thức có phần đầy đủ và sát nhất khi so sánh từ nhiều nguồn không đồng nhất lại với nhau.

Nào hãy cùng Trần Trung Kiên tìm hiểu về đơn vị Mesh và các tính Mesh như nào cho chuẩn với nội dung dưới đây:


Đơn Vị Mesh là gì?

Ở mọi kết quả đều cho ra một định nghĩa đơn vị Mesh tổng quan. Câu hỏi “Đơn vị mesh là gì?”, câu trả lời đó chính là một đơn vị đo lường quốc tế. Đơn vị này có phần lạ lẫm với người thường nhưng nó khá là phổ biến trong mọi lĩnh vực mua bán, trao đổi hàng hóa trong thời cả thế giới hội nhập. Đặc biệt là các loại hàng hóa dạng hạt, lỗ không thể đo lường chính xác bằng các đơn vị phổ thông cao

Ngoài mm, Mesh cũng là đơn vị phổ thông được sử dụng cho các sản phẩm lưới kim loại, lưới sợi thủy tinh, lưới nhựa… với dòng lưới có kích thước nhỏ không thể đo bằng thước như lưới đan và lưới dệt phục vụ nhu cầu lọc như một loại lưới lọc. Độ chính xác số lượng lỗ trên một inch bằng Mesh bị hạn chế nhiều và có phần không chính xác hoàn toàn theo bảng chuyển đổi Mesh tiêu chuẩn phía trên, nguyên nhân đến từ đường kính sợi lưới khác nhau kéo theo kích thước lỗ khác nhau. (theo DungLuoi.Com)

Thuộc hệ thống đo lường SI đó nhưng đơn vị Mesh có tính sai số cao, nó không thể hiện một con số cụ thể nào đó như micrômét, milimét, inch… Và mọi kết quả từ đơn vị Mesh chỉ mang tính chất tương đối và xứng đáng để tham khảo nhiều hơn. Nếu ta cần một con số chính xác, Mesh không phải là sự lựa chọn cho cái ta cần này.

Đơn vị Mesh là gì?
Đơn vị Mesh là gì?
Đơn vị Mesh là gì? — Mô tả Mesh trên một tấm lưới (Ảnh: Chợ Lưới)

Bản chất của Mesh là thể hiện số lượng ô hoặc lỗ hoặc mắt tồn tại trên 1 inch chiều dài vật liệu. Là tương đối nên độ chính xác không cao và phụ thuộc vào độ dạy của vật liệu hoặc đối với sản phẩm lưới là sợi đan/dệt.

Trong đơn vị Mesh còn có 2 giá trị phụ là + và -, hai giá trị phụ này được dùng trong những loại vật liệu có tính lọc như lưới lọc, bông lọc hoặc tấm lọc. Để giúp bạn hiểu đơn về ý nghĩa của hai giá trị phụ này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nó qua nội dung được dẫn từ Chợ Lưới:

Sử dụng đơn vị đo Mesh còn đi kèm dấu (+) hoặc (-). Mô tả kích thước số lượng ô lỗ bằng Mesh đi kèm dấu (+)XXMesh (ví dụ: +50Mesh, + 100Mesh), toàn bộ vật chất nhỏ hơn kích thước/đường kính XX đi qua ô lỗ, vật chất kích thước/đường kính XX được giữ lại trên bề mặt. Với (-)XXMesh (ví dụ: -50Mesh, -100Mesh) thì ngược lại, vật chất có đường kính/kích thước từ XX trở xuống đi qua ô lỗ, bao gồm cả XX.

Bằng đó nội dung, tôi hi vọng bạn đã hiểu hơn về Mesh và có thể tự trả lời cho mình được câu hỏi “Đơn vị Mesh là gì?” rồi đó.


Cách tính Mesh như nào?

Cách tính Mesh như nào cho chuẩn chính là ta đang tính kích thước của một ô hay chính là 1 Mesh. Tôi nhận thấy người dùng khá quan tâm đến câu hỏi này, nhưng câu trả lời thông qua các kết quả tìm kiếm thật sự có phần không súc tính, dễ hiểu.

Trong đó cách tính kích thước Mesh chỉ được thể hiện bằng 2 cách sau:

Cách 1: Sử dụng công thức tính

Không chỉ ChoLuoi.ComDungLuoi.Com mà nhiều website khác đều đưa ra một công thức để tính cơ bản như sau:

Kích thước ô = (25.4 mm — N x ∅ mm) / N
Trong đó: N là mesh: số lỗ; ∅: đường kính sợi lưới

Sử dụng công thực trên ta thấy rằng 25.4mm chính là thể hiện cho 1 inch chiều dài. ∅ trong ngành lưới thì là đường kính sợi, còn vật liệu khác thì có thể là độ dày.

Cách 2: So sánh vào 1 bảng chuyển Mesh

So với cách dùng công thức phía trên thì so sánh bảng chuyển đổi Mesh dưới đây được xem là đơn giản và thuận lợi nhất. Chỉ cần biết được số Mesh là ta biết ngay được kích thước ô lỗ là bao nhiêu.

Bảng chuyển Mesh qua micrômét, milimét và inch (Nguồn: Chợ Lưới)

Bảng này được lấy tại website ChoLuoi.Com và có phần bước lưới hơi xa. Ví dụ như 325 đến 400 và không có các kính thước khác như 350, 380… Vì thế với kích thước khác bạn có thể sử dụng công thức tại cách 1.


Chú ý khi dùng Mesh

Bởi có nhiều sự phụ thuộc nên cách tính số lượng Mesh đơn giản nhất hiện tại là đếm số lượng ô, lỗ trên một inch chiều dài vật cần đo.

Quá trình đo ta có thể sử dụng kính lúp hoặc kính chuyên dụng để xác định chính xác nhất số lượng ô Mesh.

Đối với lưới dệt tự động, ta có thể sử dụng thước đo Mesh chuyên dụng để xác đinh số lượng Mesh cụ thể. Bởi lưới dệt tự động cho độ chính xác rất cao, ô lỗ mắt được kiểm soát tự động bằng hệ thống máy tính hiện đại.


Trên đây là tất cả thông tin tôi biết về Mesh. Hi vọng rằng với số lượng kiến thức ít ỏi này quý bạn đọc sẽ hiểu được về đơn vị Mesh, cách tính Mesh chính xác và quy đổi Mesh sang các đơn vị đo lường khác.

Mọi góp ý xin comment dưới bài viết này hoặc gửi email cho tôi về địa chỉ: me@kientt.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store