Jason Kim
Jason Kim

Jason Kim

Product Designer @ Wayfair

Medium member since December 2019