Վերնագիր

Լուրային վերնագիր։ Թանգարանից գողացվել էՄիքելանջելոյի հայտնի լոսանկարը

Բառախաղ։ Մարդ կա ելել է շալակն աշխարհի, մարդ կա աշխարհն է շալակած տանում

Ուղիղ խոսք։Միքելանջելո «Կյանքն առանց արվեստի, նույննէ, ինչ կյանքը՝առանց ծնունդի»

Թվով վերնագիր։ 1500-ականների նկարը ապրում է առ այսօր

Բլոգային վերնագիր։Բոլորիս կողմից ամենասիրված նկարներից մեկի նախապատմությունը

Ստահոդ վերնագիր։ «Ադամի ծնունդը» նկարի բնորդի վերադարձը

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.