Circulaire Economie: van outsider naar insider.


#1 ground zero.

Gestimuleerd door het vak Atelier Nikola zal ik de komende weken mijn leercurve bij houden over de circulaire economie. Hier bij zal mijn kennis over dit onderwerp groeien en zal ik hopelijk van een complete outsider naar een misschien wel een klein beetje insider gaan.

leercurve: een zelf gedocumenteerde ontdekkingsreis, en de daarmee groeiende kennis binnen een bepaald onderwerp. [in dit geval is dat dus de circulaire economie]

Een wekelijkse opsomming van aha-momentjes, feitjes, kennis inzichten uit; de literatuur, colleges, web-searches, en elke andere mogelijke manier.

Kijk hier de TED talk van Joris Luyendijk over zijn ervaring met leercurves. Deze video was voor mij zeer verhelderend.


Nog onder aan mijn leercurve sta ik met nog weinig kennis in mijn rugzak over de circulaire economie, maar wel vol met enthousiasme en nieuwsgierighied. Deze eigenschappen samen met de kennis die ik tijdens deze periode verzamel kan ik mijn leercurve gaan bewandelen en het liefst zo steil mogelijk.


Waar sta ik nu, wat weet ik van de circulaire economie:

De afgelopen eeuwen is er met name door de moderne technologie een extreme toename van afvalproductie en grondstof gebruik. Deze manier productie valt onder lineaire economie. Hier bij worden grondstoffen (op)gebruikt voor de productie van verscheidende producten. Mochten die hun waarde of nut verliezen dan komen ze bij het afval terecht. In dit proces zie je de waarde van de grondstoffen/het product afnemen tot dat het bij het afval ligt en geen waarde meer heeft.

Closing the loop, tying the ends together.

De term tying the ends together slaat op het begin [grondstof] en het einde [waardeloze afval] van de lineaire economie, die dan geen begin en einde meer zijn maar deel uit maken van een loop/cirkel. Dit is het kern principe van circulaire economie. Hier wordt aan het waardeloze afval een nieuwe waarde gehangen waardoor deze weer als grondstof kan dienen voor andere of dezelfde producten.

Voorbeeld van een biologisch circulair systeem

In de les kwam een andere student met een mooi voorbeeld van een biologisch circulair systeem waarbij het eindproduct/afval [ontlasting van koe] dient als grondstof [koemest] voor het product [gras] dat dan weer gebruikt kan worden [voedsel voor de koe].

Dit voorbeeld maakte het voor mij duidelijke wat nou precies het circulaire deel was in het circulaire economie systeem. Het gaat om het hergebruiken van iets wat dus geen waarde had voor een bepaalde groep [in vb. de koe] maar kan van grote waarde zijn voor een andere groep [in vb. het gras].


Het lijkt er op dat een nieuwe kijk, zoals de circulaire economie geeft op onze productie, een mogelijke oplossing zou kunnen zijn voor de aanwezige milieu problemen veroorzaakt door ons consumptie gebruik. Maar mijn vraag volgt:

Zorgt de circulaire economie nou echt voor een betere wereld?
De wereld voor volledige circulaire economie?

Deze vraag is misschien te diep gaand voor dit stadium maar kan een richting aan geven waar dan mogelijk mijn volgende vragen naar toe zullen werken. Is circulaire economie wel de oplossing voor de problemen waar nu mee zitten? Kan het zorgen voor een beter milieu en schonere leefomgeving?

de wereld na volledige circulaire economie?
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.