bad design kasi pang suicide to haha.
bad design kasi hindi padin mkaka daanang nka wheel chair.
qbad design kasi di naman mkakaupo dito.
kung dalawang tao ang mag uupo dito, yung isa hindi mkakagamit ng armrest.
baliktad yung labasan ng tubig.
parang malaswa tingnan hehe.
switch, pero bravo bakery.
bad design para sakin, kasi di maganda tingnan.
yung switch sa baba, wala naman function.
two lights in one location.

Bad designs

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.