แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เนื้อหาประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

- ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

- พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๐

- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความรู้เกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผล ประมวลผลข้อมูล

- การจัดทำแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงาน

- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทางบประมาณประจำปี

- ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี

- ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น

- ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ ได้ที่
โทร : 091–861–5756 (หนึ่ง)
ไลน์1 : @cuc5353m
ไลน์2 : 0918615756
เฟซบุ๊ค http://goo.gl/AN8Siq
แบบไฟล์ 389 บาท (ส่งทางเมล์) 
แบบเล่ม 680 บาท (ส่งฟรี EMS)
***พิเศษสุดๆ*** ซื้อแบบเล่ม แถมฟรีทันที
CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.bookcenter.biz
http://brainmediabookcenter.blogspot.com
http://www.facebook.com/brainmediabookcenter