Během aktivního hledání práce uchazeči často procházejí řadou pohovorů na různé pozice v několika firmách. V mnoha případech se nicméně stává, že je uchazeč zamítnut a to z různých důvodů. Neúspěch na pohovorech může člověka demotivovat a odradit od dalšího hledání. …


Pro zaměstnavatele by měla být kvalifikace vždy hlavním kritériem, podle kterého vybírá vhodného zaměstnance do své firmy nebo týmu. Hodně lidí si pojem „kvalifikace” spojuje s tzv. hard skills, neboli tvrdými dovednostmi, jako je ovládání cizího jazyka, znalost určitých technologií, technické dovednosti apod. U některých pozic jsou ale vyžadovány také…


Chcete zaměstnat člověka s handicapem

Snad každý HRista nebo personalista dobře ví, že pokud nemá zrovna k ruce šikovného copywritera, napsat atraktivní a přitom informačně nabitý inzerát na pracovní pozici může být docela velký oříšek. Je dobré si dopředu uvědomit, že na jeho úspěšnost může mít vliv mnoho faktorů, od současného stavu pracovního trhu přes…

Klara Janickova

HR Specialista ve firmě Purple Technology, člen multidisciplinárního týmu Epizóny.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store