η αναγκαία προϋπόθεση του ΟΧΙ

Είναι απαράδεκτο από την πλευρά των ιθυνόντων να ζητούν από το λαό την επιλογή του ΟΧΙ χωρίς καμία συνοδευτική πληροφορία του τι θα επακολουθήσει, αφήνοντας στην φαντασία του καθενός τα σενάρια της επόμενης ημέρας.

Η χώρα δεν έχει άπειρο χρόνο μπροστά της για να μπορεί να πορεύεται χωρίς σχέδιο, τα συσσωρευμένα προβλήματα της τελευταίας 5ετίας είναι πάρα πολλά για να έχουμε την πολυτέλεια της φιλοσοφικής αναζήτησης θεωρητικών λύσεων.

Επιπλέον, η τρέχουσα κυβέρνηση παρέλαβε δυστυχώς μια “καυτή πατάτα” την οποία γνώριζε και παρόλα αυτά επεδίωξε να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, τώρα λοιπόν οφείλει να οδηγήσει το λαό σε συγκεκριμένη λύση χωρίς παλινωδίες, επιθετικές συμπεριφορές και με γνωστό σχέδιο και ορατά επιδικωκόμενα αποτελέσματα.

Χάσαμε ήδη 5 μήνες που έκαναν τεράστια ζημιά στη χώρα, δεν είναι δυνατόν να χάσουμε ούτε 1 μέρα χωρίς συγκεκριμένο πλάνο το οποίο οφείλει να γνωρίζει ο λαός εκ των προτέρων της Κυριακής για να ψηφίσει το επιδιωκόμενο από την Κυβέρνηση ΟΧΙ.

Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η μόνη ασφαλής επιλογή είναι το ΝΑΙ και ας κάνουν στο πλάι να οδηγήσει κανένας άλλος, γιατί προς το παρόν τα νταούλια και οι ζουρνάδες συνοδεύουν το κύκνειο άσμα μιας χώρας.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.