ο Μουτζούρης …

Για να είμαστε δίκαιοι, η σημερινή κατάσταση έχει την κυβέρνηση με το Μουτζούρη στο χέρι λόγω και πολλών προηγούμενων σφαλμάτων άλλων κυβερνήσεων για πολλά χρόνια, αυτό δε δικαιολογεί όμως τα τραγικά της ατοπήματα που επιδείνωσαν ραγδαία αντί να βελτιώσουν την κατάσταση της χώρας …

Show your support

Clapping shows how much you appreciated kkalog’s story.