ο Μουτζούρης …

Για να είμαστε δίκαιοι, η σημερινή κατάσταση έχει την κυβέρνηση με το Μουτζούρη στο χέρι λόγω και πολλών προηγούμενων σφαλμάτων άλλων κυβερνήσεων για πολλά χρόνια, αυτό δε δικαιολογεί όμως τα τραγικά της ατοπήματα που επιδείνωσαν ραγδαία αντί να βελτιώσουν την κατάσταση της χώρας …

Like what you read? Give kkalog a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.