செல்வமடி நீ எனக்கு
சொரூபா
144

அட்டகாசம் 👍👏👏👏👏

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.