Kaushal Shah

Kaushal Shah

Entrepreneur, Visionary & Student. Co-founder @hireloft.