ΤΑ 29 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

1. Ακονίζει την αυτοσυγκέντρωση.

2. Αναπτύσσει τις φυσικές ικανότητες:

3. Αυξάνει την αυτοεκτίμηση:

4. Βελτιώνει τη διαχείριση του χρόνου

5. Βελτιώνει τις οργανωτικές ικανότητες

6. Βελτιώνει τη μνήμη

7. Βελτιώνει την ανάγνωση

8. Βελτιώνει τις δεξιότητες κατανόησης.

9. Βελτιώνει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις

10. Βοηθά στην πειθαρχεία.

11. Βοηθά την έκφραση.

12. Διδάσκει επιμονή.

13. Διδάσκει πειθαρχία

14. Διδάσκει πολιτισμό.

15. Διδάσκει την υπομονή:

16. Δίνει αίσθημα επιτυχίας

17. Ενισχύει τη μαθηματική σκέψη.

18. Ενισχύει τις αντιληπτικές ικανότητες.

19. Ενισχύει τις γλωσσικές ικανότητες.

20. Ενισχύει τις δεξιότητες σε ομαδικό επίπεδο.

21. Ενισχύει τις κινητικές

22. Ενισχύει τις ακουστικές ικανότητες.

23. Καλλιεργεί κοινωνικές δεξιότητες:

24. Μειώνει το στρες

25. Προσφέρει διασκέδαση

26. Προωθεί την ευτυχία στη ζωή και στους γύρω.

27. Προωθεί την κοινωνικότητά.

28. Τα κάνει πιο έξυπνα

29. Τα κάνει πιο υπεύθυνα.

Like what you read? Give Kosmas Lapatas a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.