12 เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้งานกล้อง Sony A5100 (by @torcnn)
Tor Chanon
2942

พี่ค่ะเรื่องส่งวิดีโอเข้ามือถือ ทำแบบที่พี่บอกทำไมทำไม่ได้อะคะ T_T

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.