ลูกค้าผู้น่ารัก
Chaweewan Kongchoksamai
31

ลูกค้าก็เหมือนแฟน มีอารมณ์ดี อารมณ์ไม่ดี บางวันพูดไม่ถูกใจ บางวันแหย่แรงๆไม่เคยเกิด บางวันเดาถูกว่าแฟนอยากกินอะไร โชคร้ายหน่อยบางวันก็ไม่รู้ใจ ทะเลาะกัน บางครั้งก็ต้องทำใจเลิกกันไป หาแฟนใหม่ก็ต้องพยายามใช้ชีวิตไปด้วยกัน …

ขอบคุณพี่โจ้ที่ทำให้นึกถึงแฟน xD

Like what you read? Give Prarin Lekuthai a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.