มาม่า

หลายวันก่อนไปซื้อมาม่ายกลัง(จริงๆซื้อ ไวไวต้มโคล้ง แต่จะเรียกมาม่า) 
ลังละประมาณ 30 ซอง เพราะขี้เกียจไปซื้อบ่อยๆ ซื้อเสร็จก็ตั้งไว้ที่โต๊ะข้างๆตู้เย็น

วันนี้ได้เวลาอยากกินมาม่า ขณะแกะลังกระดาษ “ฉิบหาย” (พูดในใจ) ลังมาม่าเต็มไปด้วยกองทับมด

ตัดสินใจหยิบออกมาดูทีละซอง เพื่อบีบเบาๆดูว่าซองไหนยังไม่โดนมดเจาะ (ซองไหนที่โดนจะแล้ว ซองจะแฟบ ) พบผู้รอดชีวิตทั้งหมด 24 ซอง (โดนมดเจาะ 6 ซอง)

เพื่อไม่ให้คนอื่นๆที่จะมากินต่อต้องสงสัยหรือหยิบไปกินต่อ เลยบอกแม่ไปว่า “ 6 ซองนี้ทิ้งนะ มดขึ้นหมดละ”

“ทิ้งเลยเหรอ” แม่บอก “อืมทิ้งเถอะ” เราตอบ

ขณะจะออกจากบ้าน เห็นซองมาม่า 6 ซอง วางตากแดดไว้ “เชรดดดด” (อุทานในใจ)

ไม่เหลือมดสักตัว แม่คิดได้ แม่ฉลาด / จบ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.