(Over)tro på kriminalisering og tvang
Ruben Solvang
11

Det å bevisst og systematisk skade uskyldige mennesker, slik Mina Gerhardsen ønsker, er ikke å være føre var, men tvert om. Norge kan så mye bedre uten å måtte falle ned på et slikt hensynsløst nivå — som er akkurat hva som er med på å skape et hardt samfunn hvor det å ruse seg blir nødvendig.

Dette er i prinsippet den gamle duellen om igjen, der brutal oppdragelse ble utkonkurrert av en human. Man forsto at brutalitet bare ble til vondt verre.

Når Mina Gerhardsen i Actis mener det brutale er rett medisin, tar hun ikke bare feil, men bidrar også i betydelig grad til at denne elendigheten fortsetter på overtid. Det historiebøkene vil ha om Mina Gerhardsen, vil ikke bli mye pent.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.