Image for post
Image for post

This piece was co-written by Raimond van Mouche

All of your online likes, upvotes, reviews and ratings look like they belong to you, and considering the time invested in getting them, you would think they do.

But in reality all of this online data and these interactions are stored on the end of the websites themselves. As soon as the rules change on their side, your data changes along with them and there’s not a lot that you can do about it. (1) This problem is most persistent in sharing economy platforms, who claim to treat you as an important part of the platform even though you’re often a dispensable product to them. …


De lucht kleurt fel groen

Drie uur ’s middags. De lucht kleurt fel groen. De wolken bewegen en schakelen. Het is weer zover. Het paadje waar Marc en Barla overheen lopen leidt hen langs prachtige grasvelden waarvan de sprieten vol zitten met achterhaalde 3D-modellen. Een kudde dieren gebruikt ze om hun eigen belevingswereld te voeden. Marc en Barla kijken toe. Aan de rechterkant van het paadje zit een bruine beer onbezonnen aan een stuk boomschors te knagen. Het groene zonlicht laat de hemel stralen en doet hen afvragen waar de tijd gebleven is. Een eerlijke vraag. De grond onder hun voeten heeft de bruine tint van aarde. Pure nostalgie. Ze denken aan vroeger. Een stukje verderop eet een groepje schapen van een bosje arduino’s. Alles staat stil. Een rivier stroomt vredig. Aan het einde van hun gezichtsveld zien ze leegte. Totale leegte. …


Tien uur ‘s ochtends. Barla kijkt in het kopje dat voor haar op tafel staat. Koffie. Het heeft dezelfde tint als het gaatje waar het een paar minuten eerder uit is komen stromen. Gitzwart. De beste kleur.

“Gitzwarte koffie uit een destillatie-apparaat”, zegt ze tegen zichzelf. Ze vindt dat altijd een beetje een gekke term, destillatie. Vroeger, ten tijde van globalisatie, had ze nog in de schoolbanken gezeten om les te krijgen over dat proces. Koffie zetten was daar toen nooit ter sprake gekomen. …

About

Koen Blezer

See you on the flip-side. Currently @milieudefensie and @extinctionrebellion (NL/AMS), freelancing too. Views my own. ⏳

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store