Basın Bülteni Dağıtım Servisi Nedir, Neleri Kapsar?

Basın Bülteni Dağıtımı Servisi Kullanarak Basın Bülteni Hazırlamak

Basın Bülteni Dağıtımı Öncesinde Hedef Kitle Nasıl Belirlenmektedir, Çalışma Süreci Nasıldır?

Basın Bülteni Dağıtımı Sonrasında Raporlama Süreci

--

--

Markalaşma sürecini desteklemek, hedef kitleye erişimi arttırmak ve pazarlama çalışmalarını geliştirmek için Dijital PR çözümleri sunuyoruz.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store