Nemluxustáska kampány, rászoruló nőknek

Kollinger Szabolcs
Dec 29, 2018 · 1 min read

Minden nő szeret nőként élni. És erre különösen vágynak azok a hölgyek, akik nehezebb helyzetben vannak, s nem tehetik meg. Én úgy gondolom, hogy mindannyian tudunk segíteni nekik, hogy mégis csak újból igazán annak érezhessék magukat, akik. A kampány egyik szervezőjéről, Huszka Ágiról, már nagyon sokszor hallottam a páromtól, aki személyesen is ismeri, s volt is már nála.

Rövid infó Huszka Ágiról: Ő egy színtanácsadó és személyi stylist, aki szemed, bőröd, hajad színeinek kompozíciójából meghatározza, mely színek állnak neked jól. Nem mellesleg, szociálisan eléggé érzékeny.

További információk: http://nemluxustaska.hu/

Itt Huszka Ági beszél erről a kampányról: https://youtu.be/ilz00_yaDW0

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store