สวนสำมะปิ #3 ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

เมื่อฝนเริ่มมา เราก็สามารถเลี้ยงปลา/กุ้งในนาข้าวได้ โดยทดลองเลี้ยงปลานิล ทับทิม ตะเพียน ไน และกุ้งก้ามกราม ในนาข้าว โดยทดลองปล่อยในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม

กุ้งก้ามกราม 4 เดือน ตัวใหญ่มาก

ปีแรกในการทดลองเลี้ยง สำหรับกุ้งเปอร์เซ็นต์การรอดน้อยมาก ปล่อยไป 2,000 ตัว เหลือรอดแค่ประมาณ 60 ตัวเท่านั้น อาจจะเนื่องมาจากกุ้งตัวเล็กเกินไป

บันทึกไว้เป็นกรณีศึกษาต่อไป…

Like what you read? Give Manop Kongoon a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.