Dit is het slecht verhulde nazi-gedachtegoed van Thierry Baudet
Sander Philipse
5722

Het is een beetje flauw om de angst dat je eigen volk ten onder gaat als nazitisch te bestempelen. Ook de Tibetanen, en zelfs de Palestijnen, strijden voor behoud van de eigen identiteit (tegenover resp. de Chinezen en de Israeli’s). En niemand die dat nazistisch vindt!

Het feit dat Hitler daaraan een holocaust verbond, wil nog niet zeggen dat dat de regel is. Het blijft gelukkig een uitzondering, en de holocaust mag NOOIT als argument misbruikt worden TEGEN het zelfbeschikkingsrecht van volkeren.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.