Suomidigi.fi -utvecklarforumet stöder utvecklarna av den offentliga förvaltningen vid verkställandet av digitaliseringen

Finansministeriet beredde i samband med regeringsprogrammets spetsprojekt “Digitalisering av den offentliga servicen” principerna för digitaliseringen av alla offentliga tjänster i syfte att främja digitaliseringen av offentlig service. De fungerar också som gemensamma spelregler för utvecklandet av offentliga tjänster.

Principerna gäller bland annat informationsförmedling och gränssnitt, handlingsmodeller, snabb serviceutveckling och beredskap. De stöder produktivitetssprånget inom den offentliga servicen, kundtillvändheten och prioriteringen av digitala tjänster.

Nio principer för digitalisering:

Vi utvecklar kundvänliga tjänster
Vi eliminerar onödig ärendehantering
Vi skapar lättanvända och säkra tjänster
Vi skapar snabbt mervärde åt kunden
Vi betjänar även under störningssituationer
Vi begär ny information endast en gång
Vi utnyttjar befintliga offentliga och privata digitala tjänster
Vi öppnar informationen och gränssnitten åt företag och medborgare
Vi utser en ansvarig för tjänsten och för genomföringen av den
 • Vi utvecklar kundvänliga tjänster
 • Vi eliminerar onödig ärendehantering
 • Vi skapar lättanvända och säkra tjänster
 • Vi skapar snabbt mervärde åt kunden
 • Vi betjänar även under störningssituationer
 • Vi begär ny information endast en gång
 • Vi utnyttjar befintliga offentliga och privata digitala tjänster
 • Vi öppnar informationen och gränssnitten åt företag och medborgare
 • Vi utser en ansvarig för tjänsten och för genomföringen av den

Verkställandet av digitaliseringsprinciperna inleddes våren 2016 inom olika förvaltningsområden och organisationer. I samband med utredningen Information om statens informationsförvaltning frågades det hur organisationerna verkställer digitaliseringsprinciperna. Frågan besvarades av 53 organisationer, av vilka 2 meddelade att de inte ännu verkställer digitaliseringsprinciperna. En organisation nämnde att de inte erbjuder några tjänster åt medborgarna, och besvarade därför inte frågan desto noggrannare. De organisationer som svarat har verkställt digitaliseringsprinciper bland annat med hjälp av olika ämbetsversspecifika utvecklingsprojekt.

Finansministeriet inledde våren 2016 det praktiska stödet för verkställandet av digitaliseringsprinciperna. Man utredde först vem som borde understödas, och hurdana behov, målsättningar och problem de hade med det praktiska verkställandet av kundorienterad digitalisering. Detta genomfördes med hjälp av en serviceformulering som resulterade i fem centrala användarpersonligheter, vilka spelar en väsentlig roll vid verkställandet av kundorienterad digitalisering.

Referensramen som marknadsföringsbolaget Kitchen använt vid serviceformuleringen

Att observationerna var korrekta bekräftades ännu genom en omfattande webbenkät som gav upphov till en uppräkning av prioriterade verktyg med vilkas hjälp förvaltningsutvecklare kan stödas i det praktiska verkställandet av kundorienterad digitalisering.

TOP 5 av förvaltningsutvecklarnas önskemål:

 1. Forum för kollegialt stöd där man kan distribuera och diskutera bästa praxis
 2. Kund-/användarpanel för snabb testning av tidigt serviceinnehåll
 3. Personliga mentorer/sparrare med erfarenhet från lösning av motsvarande utmaningar
 4. Ett utomstående digiteam som hjälper att analysera problem och som arbetar tillsammans med våra sakkunniga för att hitta korrekta lösningar och omsätta dem i praktiken
 5. ABC för mätning och uppställning av målsättningar

På basis av uppräkningen som prioriterats av förvaltningsutvecklarna beslutade man att förverkliga det viktigaste stödet, forumet för kollegialt stöd (nedan: Suomidigi.fi -utvecklarforumet), för vilket man sökte bästa möjliga genomföringsmodell. Man beslutade till slut att utnyttja Question2Answer-plattformen som baserar sig på öppna källkoder och som används bland annat av http://avoindata.net/ -tjänsten. Utvecklarna av tjänsten i fråga delade även med sig av sina erfarenheter och stöd för det praktiska verkställandet av Suomidigi.fi-utvecklarforumet.

Programutvecklarna har ett motsvarande världsomfattande forum. Tjänsten kallas Stackoverflow (http://stackoverflow.com/), och den fungerar som programutvecklarnas gemensamma forum varifrån man kan söka kollegialt stöd för det vardagliga programmeringsarbetet.

Suomidigi.fi -utvecklingsforumets vision är att bistå utvecklarna av den offentliga förvaltningen vid det vardagliga lösandet och diskuterandet av problemen med kundorienterad digitalisering.

Webbplatsen poängterar i enlighet med sina förebilder den anställdes egna problemlösningsförmåga, informationssökning (svar kan hittas på problem som redan lösts en gång) samt förståelse om digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen. Målet är också att vara en informationskälla åt personer som inte sysslar med förvaltningsutveckling eller digitalisering. Sidan kan hittas även med hjälp av sökmaskiner då man söker svar på problem.

Verkställandet av Suomidigi.fi -utvecklarforumet

Ett av de viktigaste resultaten av intervjuerna var de preliminära användarspersonligheterna. Man hittade sammanlagt fem personligheter. Den “plågade prövaren” valdes till den karaktär som styr det fortsatta planerandet i det första skedet:

Den Plågade Prövaren är en uthållig arbetsmyra som själv insett och anammat nyttorna och metoderna med engagerande arbete och vill prova dem i praktiken. Plågan uppstår av känslan att de som är högre uppsatta inom organisationen inte befinner sig på samma insiktsnivå.

Samtidigt så är det just de som ibland ställer orealistiska mål för verksamheten. Plågan förvärras av känslan av ensamhet i organisationen även i vidare bemärkelse.

Den Plågade Prövaren har trots alla motgångar en positiv attityd och en vilja att lära sig nytt, så länge som målen och mätarna som verifierar uppnåendet av dem ligger på en realistisk nivå.

Bekanta dig med den Plågade Prövarens historier, som till en början utgör underlaget för verkställandet av Suomidigi.fi -utvecklarforumet.

Suomidigi.fi -utvecklarforumet utvecklas öppet, och källkoden kommer att finnas i github. Tjänstens första försöksversion publiceras fredagen den 25 november kl. 15, varefter nya uppdateringar görs med två veckors mellanrum. Användarresponsen beaktas i samband med varje uppdatering, och respons kan ges när som helst via Innokylä-tjänsten.

Suomidigi.fi -helhetskonceptet omfattar mycket annat också, men låt oss nu börja produktionen då vi upplever att vi kan producera mervärde åt användarna :).

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.