Suomidigi.fi-kehittäjäfoorumi tukemaan julkisen hallinnon kehittäjiä digitalisaation toimeenpanossa

Valtiovarainministeriö valmisteli hallitusohjelman ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” — kärkihankkeessa kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet edistämään julkisten palveluiden digitalisointia. Samalla ne toimivat yhteisinä pelisääntöinä julkisten palveluiden kehityksessä.

Periaatteilla linjataan muun muassa tiedon jakamista ja rajapintoja, toimintamalleja, nopeaa palvelukehitystä ja varautumista. Ne tukevat julkisten palveluiden tuottavuusloikkaa, asiakaslähtöisyyttä ja palveluiden ensisijaista digitaalisuutta.

Digitalisoinnin yhdeksän periaatetta ovat:

Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti.
Poistamme turhan asioinnin.
Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita.
Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti.
Palvelemme myös häiriötilanteissa.
Pyydämme uutta tietoa vain kerran.
Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita.
Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille.
Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan.
 • Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti.
 • Poistamme turhan asioinnin
 • Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita.
 • Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti.
 • Palvelemme myös häiriötilanteissa.
 • Pyydämme uutta tietoa vain kerran.
 • Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita.
 • Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille.
 • Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan

Digitalisoinnin periaatteiden toimeenpano käynnistyi keväällä 2016 välittömästi eri hallinnonaloilla ja organisaatioissa. Tietoa valtion tietohallinnosta -selvityksessä kysyttiin, miten organisaatiot toimeenpanevat digitalisaation periaatteita. Kysymykseen vastasi 53 organisaatiota, joista kaksi ilmoitti, ettei heillä vielä toimeenpanna digitalisoinnin periaatteita. Yksi organisaatio mainitsi, ettei heillä ole kansalaisille suunnattuja palveluita, joten he eivät vastanneet kysymykseen sen tarkemmin. Vastaajaorganisaatiot ovat toimeenpanneet digitalisoinnin periaatteita muun muassa erilaisissa virastokohtaisissa kehittämishankkeissaan.

Keväällä 2016 valtiovarainministeriössä käynnistettiin digitalisoinnin periaatteiden toimeenpanon tukeminen käytännössä. Ensin selvitettiin, keitä pitäisi tukea ja minkälaisia tarpeita, tavoitteita ja harmin aiheita heillä on asiakaslähtöisen digitalisaation toimeenpanossa käytännössä. Tämä toteutettiin palvelumuotoilulla, jonka tuloksena selvitettiin viisi keskeistä käyttäjäpersoonaa, jotka ovat keskeisessä roolissa asiakaslähtöisen digitalisaation toimeenpanossa.

Markkinointitoimisto Kitchenin käyttämä viitekehys palvelumuotoilussa.

Havaintojen oikeellisuus vielä vahvistettiin laajemmalla web-kyselyllä, jonka tuloksena saatiin priorisoitu lista työkaluista, joiden avulla hallinnon kehittäjiä voidaan tukea asiakaslähtöisen digitalisaation toimeenpanossa käytännössä.

Hallinnon kehittäjien toivoman tuen TOP 5:

 1. Vertaistukifoorumi parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja niistä keskusteluun
 2. Asiakas-/käyttäjäpaneeli nopeaan, varhaisten palvelusisältöjen testaamiseen
 3. Henkilökohtainen mentori/sparraaja, jolla on kokemusta vastaavanlaisten haasteiden ratkaisemisesta.
 4. Ulkopuolinen digitiimi, joka auttaa analysoimaan ongelmat ja työskentelee asiantuntijoidemme kanssa oikeiden ratkaisujen löytämiseksi ja viemiseksi käytäntöön
 5. Tavoitteenasetannan ja mittaroinnin ABC

Hallinnon kehittäjien priorisoiman listan perusteella päädyttiin toteuttamaan tärkein tuki, vertaistukifoorumi (jatkossa: Suomidigi.fi-kehittäjäfoorumi), johon haettiin parasta toteutusmallia. Lopulta päädyttiin hyödyntämään avoimen lähdekoodin Question2Answer-alustaa, jota käyttää muun muassa http://avoindata.net/ -palvelu. Kyseisen palvelun kehittäjiltä myös saatiin kokemuksia ja tukea Suomidigi.fi-kehittäjäfoorumin toteutukseen käytännössä.

Vastaavanlainen foorumi on maailmanlaajuisessa käytössä ohjelmistokehittäjien parissa. Palvelu tunnetaan nimellä Stackoverflow (http://stackoverflow.com/), joka toimii ohjelmistokehittäjien yhteisenä foorumina, josta voi hakea vertaistukea arkiseen ohjelmistokehitystyöhön.

Suomidigi.fi-kehittäjäfoorumin visiona on toimia julkisen hallinnon kehittäjien arjen työkaluna asiakaslähtöiseen digitalisaatioon liittyvien ongelmien ratkaisemiseen ja niistä keskustelemiseen.

Sivusto painottaa esikuviensa mukaisesti työntekijän omaa ongelmanratkaisukykyä, tiedon etsintää (vastauksia voi löytyä jo kertaalleen ratkaistuun ongelmaan) sekä ymmärrystä julkisen hallinnon digitalisaatiosta. Sivuston tavoitteena on olla tiedon lähde myös henkilöille, jotka eivät työskentele hallinnon kehittämisen tai digitalisaation parissa. Sivustolle voi päätyä hakukoneiden kautta etsimällä vastausta ongelmaan.

Suomidigi.fi-kehittäjäfoorumin toimeenpano

Haastatteluiden eräs keskeinen tuotos oli siis alustavat palvelun käyttäjäpersoonat. Persoonia löydettiin kaikkiaan viisi. Näistä ”Kipuileva kokeilija” päätettiin ottaa palvelun 1-vaiheessa jatkosuunnittelutyötä ohjaavaksi:

Kipuileva Kokeilija on sitkeä työmyyrä, joka on itse oivaltanut ja omaksunut osallistavan työskentelyn hyödyt ja metodit ja haluaa kokeilla niitä käytännössä. Kipuilua syntyy siitä, että hän kokee, että organisaatiossa häntä ylempänä olevat eivät ole ymmärryksessään samalla tasolla.

Samaan aikaan juuri he asettavat välillä liiankin haastavilta tuntuvia tavoitteita tekemiselle. Kipuilua lisää yksin jäämisen tunne organisaatiossa myös laajemmin.

Kipuilevalla Kokeilijalla on kaikesta huolimatta positiivinen asenne ja halu oppia uutta,kunhan tavoitteet ja niiden saavuttamista todentavat mittarit ovat realistisella tasolla.

Tutustu Kipuilevan kokeilijan käyttäjätarinoihin, joihin Suomidigi.fi-kehittäjäfoorumin toimeenpano aluksi perustuu.

Suomidigi.fi-kehittäjäfoorumia kehitetään avoimesti ja lähdekoodi tulee sijaitsemaan githubissa. Palvelun 1.kokeiluversio julkaistaan pe 25.11. klo 15, jonka jälkeen seuraavia päivityksiä tulee kahden viikon välein. Jokaisessa versiopäivityksessä huomioidaan käyttäjäpalaute, jota voi antaa milloin tahansa Innokylä-palvelussa.

Suomidigi.fi-kokonaiskonseptiin kuuluu vielä muutakin, mutta ei jäädä tuleen makaamaan, vaan mennään tuotantoon nyt kun koemme pystyvämme tuottamaan jotain arvoa käyttäjille :)