เริ่มเขียนบทความ

เปิด account medium ไว้ปีกว่า จะลองเขียนบทความดูบ้างล่ะ แนว data science, programming, NLP

# progress dot
for i in range(10):
print(‘.’, end=‘\u200B’)

ลองใส่ภาพดูบ้าง

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.