Eski blog yeni medium-yayını

Medium’un blogları taşımak için sunduğu aracı denedim… https://medium.com/radio-brecht ile hâlâ yayında olması çok saçma görünmeyen yazıları topladım.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.