Çiftçiyle Yılan

Günün birinde bir yılan bir çiftçinin çocuğunu sokup ölümüne neden olmuş. Kızgın çiftçi baltasını kaptığı gibi yılanın yuvasının başında durmuş, çıkmasın beklemiş. Yılan kafasını çıkarır çıkarmaz baltasını hızla indiren çiftçi, yılana değil de bir taşa vurmuş ve ikiye ayırmış. Bunun üzerine yılanın öç almak isteyeceğinden korkan çiftçi, onunla uzlaşmak istemiş ama yılan “Bu ikiye ayrılan taş ve çocuğunun mezarı dururken biz dost olamayız“ demiş.

AİSOPOS / Ezop Masalları

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.