koskoz
koskoz

koskoz

Hi, I'm a 21 years old french IT student, freelance web developer, DJ and DotA lover.