Image for post
Image for post

АМБРИ е тука за сите одговорни бизниси во време на COVID-19.

Како до најбезбедно извршување на работните обврски?

1. Преку примена на флексибилни политики за работа од дома, бидејќи со АМБРИ тоа е возможно.

Користејќи било каков уред со пристап до интернет, дел од вработените можат да го следат секој чекор во компанијата и да имаат беспрекорен тек на работните обврски од безбедноста на нивниот дом.
На овој начин се намалува бројот на вработени изложени на ризик од движење и физичко присуство во службените простории.

2. Преку автоматизираност, интегрираност и компактност на сите податоци и информации независно за сите магацини и продавници.

Image for post
Image for post

Дали знаевте дека македонските граѓани потрошиле 176 милиони евра на онлајн купување?

Да, според Асоцијацијата за е-трговија, податоците покажуваат дека е-трговијата во земјава е во пораст, а зголемената понуда на домашниот пазар успева да ги задоволи потребите на македонските онлајн купувачи.

Македонските граѓани во текот на минатата година стекнаа се повеќе доверба кон е-трговијата и онлајн нарачките, а исто така евидентно е зголемен и бројот на новоотворени онлајн продавници во Македонија.
Конкретно, само во 2019 година, отворени се вкупно 149 нови онлајн продавници.

За 2020 година очекувано е, во најмала рака, бројот да се дуплира а тоа се должи на рапидниот раст на популарноста и користењето на Интернетот, технолошкиот напредок и епидемија каква што немало последните 100 години. Со оваа криза, на некој начин, сите станаваме дигитални номади и се верува дека после истата, навиките кон конзумирање на производи и услуги засекогаш ќе биде променето. …

5 чекори до успешна ERP имплементација

ERP SOFTWARE
ERP SOFTWARE

Се почесто го добиваме следното прашање:
“Што е ERP и како до успешна имплементација”?

ERP доаѓа од “Enterprise Resource Planning” и наједноставно кажано е систем за деловно планирање, односно софтверски систем што управува со сите деловни активности со цел подобрување на деловните перформанси.

Кога луѓето слушаат за EPR, најчесто преовладува помислата:

Да се користи софтвер комплицирано и тешко.

Не.

Дигитализацијата не е веќе опција туку потреба на компаниите и бизнис секторот.

Денес, дури и малите и средни претпријатија користат ERP систем со цел да ги оптимизираат ресурсите, да ја подобрат профитабилноста и да ги одржат своите клиенти задоволни.

Со имплементација на ERP се обезбедува персонализиран интерфејс, мобилни апликации и алатки кои на вработените им овозможуваат поефикасно да ги извршуваат работните задачи, додека пак раководството добива квалитетни, навремени информации кои се клучни за стратешкото одлучување. …

Image for post
Image for post
ambri.co

8 Совети за Вашата новогодишна бизнис резолуција

Некаде помеѓу завршната сметка, годишниот попис и предновогодишната еуфорија, имавте ли време да ја направите Вашата бизнис резолуција?

Без разлика колку просперитет имаше Вашата компанија во 2019г. секогаш има простор за подобрување.
За сите кои се спремни да направат моќни промени во сопствениот бизнис, следуваат 8 совети:

 1. Споделете ги ново поставените цели:
  Постои причина зошто маратонците често пати тренираат во групи.
  -Си даваат меѓусебна мотивација и поттик за остварување на целта.
  Така и Вие, формулирајте ги Вашите цели, најдете партнер со кого ќе ги споделите и редовно состанувајте за да го проверите напредокот.
 2. Комуницирајте подобро:
  Во суштина, свртете го Вашиот фокус кон квалитетот над квантитетот. Вие можете да постирате и до 10 објави во текот на денот за Вашиот производ или бизнис, но без никаков резултат.
  Наместо тоа, фокусирајте се на објавување интересни и навремени информации што ќе ја охрабрат Вашата публика да комуницира со Вас и да ја споделува Вашата содржина. …

Image for post
Image for post

Burnout или познат како синдром на согорување, е прв пат опишан во 1974 година како: “Психолошки синдром што се јавува како одговор на континуиран, хроничен, интерперсонален стресор на работно место”.

Во современото општество, синдромот на согорување добива размери на епидемија.

Тоа не значи дека се смета за болест, но за состојба која е реакција на долготрајна изложеност на стрес.

Лицето кое страда од синдромот на согорување е многу ранливо во однос на предизвиците на работаната околина. Забележано е и отежнато функционирање во меѓучовечките односи, заборавеност, експлозивност, грубост, негативен став кон работата, чувство на неадекватност, немоќ и безнадежност.

Се манифестира со силна емоционална и физичка исцрпеност. …

Natasa Kostoska

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store