စိတ်ကူးကောင်းတွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နည်း

လူတိုင်းတွင် စိတ်ကူးများ ရှိကြသည်။ အချို့မှာ သူမတူ၊ တစ်မူထူးစွာ ဆန်းကြယ်ကောင်းမွန်ကြသော်လည်း အကောင်အထည်ပေါ်မလာကြပေ။

အောင်မြင်မှုရရန် အကောင်းဆုံး စိတ်ကူးအကြံအစည်များ မလိုပါ။ 
အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းသာလိုအပ်ပါသည်။

စိတ်ကူး စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရန်များကို အစီစဉ်ချကာ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ပေါ်ပေါက်လာသော ကိစ္စတိုင်း၏ နောက်ကို လိုက်ကာ တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်နေပါက၊ အချိန်ကုန်၊ လူပမ်းပြီး၊ အလုပ်မတွင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။

စီမံကိန်းတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်း တစ်ခုခြင်းစီကို အမျိုးအစား (၃) မျိုးခွဲနိုင်သည်။

(၁) လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်များ — အရေးပါ၍ ပြီးစီးရန်လိုအပ်သည်များ
(၂) မှီငြမ်းရန်အချက်များ — စီမံကိန်းအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည့်အချက်အလက်များ
(၃) ဆိုင်းငံ့ထားရန်များ — ဆက်စပ်သော်လည်း ရုတ်တစ်ရက် မလိုအပ်သေးသည်များ

ဟု ခွဲခြားနိုင်သည်။ ခွဲခြားရန်လည်းလိုအပ်သည်။ အဓိကနှင့် သာမညကို ခွဲနိုင်မှ ဆောင်ရွက်ချက်များ ထိရောက်အကျိုးရှိမည်။

လုပ်ဆောင်ရန်များကို အဓိကနှင့် သာမည ကွဲပြားအောင် တစ်နာရီခန့် အချိန်ပေးကာ အမျိုးအစား ခွဲခြားကာ အစီစဉ်ဆွဲရမည်။

စီမံကိန်းတိုင်းကို လုပ်ဆောင်ချက် အဆင့်များအဖြစ်သာ ရှုမြင်ရမည်။ အသေးဆုံးသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပြီးလျှင်ပင်၊ အလုပ်တွင်လေသည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်ဇယားကို လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်များအဖြစ် စုစည်းပြီး ဆောင်ရွက်ကာ စိတ်ကူးကောင်းများကို အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော် သင့်လှသည်။


အချုပ်ဆိုရသော်

  • စိတ်ကူးတိုင်းသည် စီမံကိန်းတစ်ခု။
  • စီမံကိန်းတိုင်းသည် လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
  • အဓိကနှင့် သာမည ဆောင်ရွက်ဖွယ်များကို အချိန်ပေးစဉ်းစား တွေးကာ ခွဲခြားရမည်။
  • အဓိက လုပ်ဆောင်ရန်များကိုသာ အသေးဆုံးကအစ ဆောင်ရွက်မှသာ အလုပ်တွင်မည်။

ဤနည်းဖြင့် စိတ်ကူးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.