ဝန္ထမ္းအလုုပ္က လူညံ့ေတြဖိုု႔လား…
Nyein Chan Soe Win
81

လုပ်ငန်းကလည်း ဝန်ထမ်းကို သမဝါယမ စနစ်လိုပဲ ပိုင်ရှင်ရသလို အစိတ်အပိုင်း အကြီးကြီး ပြန်ပေးမှ ဖြစ်မှာပါ။ လက်ရှိဒီနိုင်ငံက ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ က ဘဝအာမခံချက်ဘာမှ မရှိပါဘူး။ အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးမှ ဝန်ထမ်းက မြဲပါတယ်။

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.