သင်ခန်းစာရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်က?

Design for How People Learn စာအုပ်သည် သင်ခန်းစာ ဖန်တီးသူများအတွက်အလွန်ရှင်းလင်းလွယ်ကူသည့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်မှ အခန်းတစ်ခုခြင်းကို အနှစ်ချုပ်ဘာသာပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။

“ဘာကြောင့်လဲ။ အဲဒါကရော ..ဘာ့ကြောင့်လဲ။ အတည်မေးတာ….အဲဒီတော့ရော ဘာကြောင့်လဲ” ဒီလိုမေးခွန်း။ “သူတို့ ဒါကို မသိထားဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုမကောင်းတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာမလဲ” ဒီလိုမေးခွန်းမျိုး တွေကို မေးပြီး သူတို့သင်ယူရတဲ့ အကြောင်းရင်း အစစ်အမှန်ကို ဖော်ထုတ်ရမယ်။


အဖြေနည်းလမ်းမထုတ်ခင် ပြဿနာကို တိတိကျကျ ပြဌာန်းပါ။ ဒါမှ မရှိတဲ့ ပြဿနာအတွက် စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘဲ၊ တကယ်ရှိတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။


သင်ယူသူတွေ ဟာ ဒါကို အပြင်လောကမှာ တကယ်လုပ်မှာလား
“မြင်တာနဲ့ သူတို့လုပ် ပြီးမပြီးကို ကိုယ်ပြောနိုင်သလား”
ဒီမေးခွန်းနှစ်ခုနဲ့ ကိုယ့် သင်ခန်းစာရဲ့ ဦးတည်ချက်တွေဟာ တကယ်အသုံးဝင်မှာလား၊ အသုံးချလို့ရော ရရဲ့လား ဆန်းစစ်ပါ။


သင်ယူသူတွေ ဘယ်လောက် ရှုပ်ထွေးမှု အဆင့်ထိ နားလည်ဖို့လိုသလဲ၊ ဘယ်လောက် ထိ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာဖို့ လိုသလဲ ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးမှ လိုအပ်သလို ပုံစံထုတ်ပါ။


ကိုယ်သင်ပေးနေတာ အတတ်မြန်သောအလုပ်လား အချိန်ပေးလေးကျင့်ရသောအလုပ်လား ကွဲပြားစွာရှုမြင်ပြီး ၎င်း ကျွမ်းကျင်မှု အတွက် သင့်လျော်သော ဗျူဟာကို အသုံးချပါ။

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.